Cyflwyno Crynodeb

English

Cyflwyniadau haniaethol wedi cau bellach, fodd bynnag, gallwch dal i gofrestru eich presenoldeb. Diolch i bawb sy’n cyflwyno crynodebau, cewch wybod y canlyniad erbyn 07/06/2017.


Bydd angen i gyflwyniadau fod 15-20 o hyd, wedi’u trefnu’n dair thema, a sesiwn holi ac ateb ar ddiwedd pob thema. Rydym yn croesawu crynodebau am y pynciau amrywiol isod, er nid oes angen bod yn gyfyngedig iddynt:

Hunaniaeth, goddrychedd a chymunedau digidol: Pa fath o bwnc dynol sy’n cael ei alluogi gan dechnoleg ddigidol? Sut mae hyn yn effeithio ar fywydau pobl yn eu cymunedau digidol, a’r tu allan iddynt? Sut mae’r digidol yn helpu rhyngweithio a mynegiant? Ym mha ffordd y mae gweithgareddau a sefydliadau yn freintiedig ac wedi’u mygu?

Gallwch wneud crynodeb ar y pynciau addas isod, ond nid oes angen bod yn gyfyngedig iddynt: cymunedau ‘hen a newydd,’ datblygiad cymunedau a thechnolegau digidol, cymunedau trefol a gwledig, mewnfudwyr, ffoaduriaid, LHDT, gweithredaeth, newidiadau i gyfryngau cymdeithasol a dylanwad ar y cyfryngau a pholisïau.

Bygythiadau, gwrthwynebiaeth a chymunedau digidol: Sut caiff gweithgarwch ac areithiau problematig eu rheoleiddio (neu beidio)? Pa wrthwynebiaeth hen a newydd sy’n lledaenu ar-lein? Sut y defnyddir technolegau i amharu, addasu a chythruddo cymunedau digidol ac unigolion?

Gallwch wneud crynodeb ar y pynciau addas isod, ond nid oes angen bod yn gyfyngedig iddynt: datblygu a chefnogi cymunedau digidol, gwrthdaro dros y we a chymunedau digidol, bygythiadau technolegol, fel materion sy’n ymwneud â gwe-rwydo/twyll/diogelwch, problemau sy’n wneud â llywodraethu a rheoleiddio ar-lein ac yn ein cymunedau.

Astudiaeth o gymunedau digidol: Beth yw statws ontolegol ac epistemolegol technolegau digidol? I ba raddau mae cymunedau digidol yn ‘newydd’ neu’n ‘wreiddiol’? Pa gyfleoedd sydd i ddefnyddio dulliau gwahanol wrth wneud ymchwil i dechnolegau digidol? Beth yw data digidol? Sut caiff datblygiad methodolegol ei ddylanwadu gan gyfyngiadau, gweithrediadau a strwythur y platfformau digidol? Ym mha ffordd y gellir defnyddio dulliau micro a macro wrth wneud gwaith ymchwil? Beth yw’r heriau moesegol sy’n rhan o waith ymchwil ym maes digidol?

Gall hyn gynnwys: ystyriaethau methodolegol a moesegol wrth astudio cymunedau digidol, gwahanol fathau o ymchwil: dulliau cyfranogol, dylunio sy’n canolbwyntio ar y gymuned, astudiaethau achos o gymunedau, y gwyddorau cymdeithasol cyfrifiannol.